Två kvinnor, varav en med vit käpp, tittar ut över havet

Tillgänglighet

HSO Skåne arbetar för ett tillgängligt samhälle, ett samhälle för alla. I ett samhälle för alla ges varje människa möjlighet till full delaktighet och inkludering. Bristande tillgänglighet är ett av de största hinder människor med funktionsnedsättning möter för att kunna delta i samhället på lika villkor som andra.

Tillgänglighet handlar om mycket och kommer in i nästan varje samhällssektor. Det handlar om planeringen av nya kontor, webbdesign, förenkling av information, utbildning, hur produkter är utformade eller hur en ny stadsdel ska planeras för att vara maximalt tillgänglig för alla.

HSO Skånes mål

HSO Skåne har som mål att enkelt avhjälpta hinder skall elimineras och att kommunerna får in en rutin för hur de skall arbeta med enkelt avhjälpta hinder. HSO Skåne arbetar för att tillgänglighetskrav kommer med vid upphandling inom Region Skåne och inom kommunerna. Tillgängligheten till kollektivtrafiken måste öka.

HSO Skåne har även tittat en del på kommunernas hemsidor för att påverka att de ska bli tillgängligare. HSO Skåne arbetar för en diskrimineringslagstiftning som räknar otillgänglighet som diskriminering. (I dag räknas enbart otillgänglighet till arbetsplatser, högskola och universitet som diskrimineringsgrundande.

Kontakta HSO Skånes kansli  om du har intresse av tillgänglighet och vill vara med att påverka.