Konditor instruerar praktikant på kafé

Arbetsmarknad

Att ha ett arbete som ger en inkomst att leva på är något som de flesta människor tar för givet. För många människor med funktionsnedsättningar är detta bara en dröm.

Gapet i sysselsättning är stort mellan befolkningen i allmänhet och folk med funktionsnedsättning. För yngre människor ökar antalet som går ut i aktivitetsersättning, tidigare förtidspension. Utvecklingen har varit negativ i flera år.

Det behövs mer kraftfulla åtgärder än vad vi hitintills har sett för att dessa grupper skall få inträde på arbetsmarknaden. Det ultimata verktyget är troligen en lagstiftning som ålägger arbetsgivare med ett visst antal anställda att anställa människor med funktionsnedsättningar. Detta har på andra ställen i världen visat sig vara ett fungerande och ibland kraftfullt verktyg för att bryta fördomar och öppna upp arbetsplatser. Frågan om en kvoteringslagstiftning är emellertid kontroversiell i Sverige och tyvärr fokuserar debatten ibland mer på rätten att leva på bidrag, än på egen försörjning.

Det offentliga bör gå före

I väntan på lagstiftning anser vi från HSO Skåne att det offentliga Sverige måste gå före och anställa människor med funktionsnedsättningar. Stat, myndigheter, regioner, landsting och kommuner måste bli mycket bättre än idag på att anställa människor med olika funktionsnedsättningar. På sikt bör också sociala krav ställas i upphandlingar. Vi anser att offentliga verksamheter bör vidta aktiva utvärderingsbara åtgärder och konkret kunna redovisa anställning av människor med funktionsnedsättning.

Använd olika insatser offensivt

Det finns idag en lång rad av olika arbetsmarknadsåtgärder för att öppna arbetsmarknaden för funktionsnedsatta människor, men tyvärr används de ofta inte speciellt offensivt. De är dåligt kända av arbetsgivare och ibland kan det upplevas som om arbetsförmedlare är ovilliga att förmedla dem. Bland olika åtgärder som anpassningshjälp, arbetsbiträde m.m. är lönebidraget den effektivaste och en för samhället mycket lönsam åtgärd. Vi tror att lönebidraget skulle kunna användas betydligt effektivare och flexiblare än vad som görs idag. Hade man riktat in sig mot organisationer inom den sociala sfären och idrottsrörelsen (med inriktning på breddidrott), så hade troligen samhällsvinsten kunnat bli än större genom att man hade stärkt dessa organisationer.

Hur många berörs?

En miljon människor eller var femte person mellan 16 och 64 år i Sverige uppger att de har en funktionsnedsättning. För cirka hälften av dessa personer innebär det också att arbetsförmågan är nedsatt. Situationen på arbetsmarknaden för människor med funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga är sämre och de är sysselsatta i betydligt lägre utsträckning än befolkningen i övrigt.