Samverkan på politisk nivå

Händer

Region Skåne samverkar med Skånes funktionshinderrörelse på olika sätt. Vi är en aktiv del av detta och finns representerade i de olika funktionshinderråden i Region Skåne.

I funktionshinderråden träffar vi varandra

Ett exempel på samverkan med funktionshinderrörelsen är funktionshinderråden. Där träffar företrädare för funktionshinderrörelsen politiker och tjänstemän. Idag finns det både ett centralt funktionshinderråd och flera inom Region Skånes olika förvaltningar. HSO Skåne har fyra ledamöter i det centrala funktionshinderrådet.

HSO Skåne för dessutom en kontinuerlig dialog med andra funktionshinderorganisationer i funktionshinderråden för att hitta gemensamma frågor att driva.

Planeringsdelegationen förbereder aktiviteter

Det finns även en planeringsdelegation till det centrala funktionshinderrådet, där HSO Skåne ingår. Planeringsdelegationen består, förutom av brukarrepresentanter, av ledande politiker från regionstyrelse och nämnder. Planeringsdelegationen förbereder funktionshinderrådets temainriktade aktiviteter. Denna planeringsdelegation är den enda samverkan som den skånska politiken har med funktionshinderrörelsen.

Frågorna som diskuteras i planeringsdelegationen är gemensamma för alla funktionshinderorganisationer. Frågor som berör enskilda funktionshinderorganisationer lyfter man i samverkan med de olika förvaltningarna.