Stadgar

HSO Skånes stadgar är antagna av vår kongress. Senaste revidering gjordes av årsmötet 2009.

§ 1 Organisation

Handikapporganisationernas samarbetsorganisation i Skåne, förkortat HSO Skåne, är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

§ 2 Syfte

HSO Skånes uppdrag är att samordna och driva gemensamma handikappolitiska frågor.

HSO Skåne skall arbeta för en samhällsutveckling som ger människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på alla samhällsområden.

Med funktionsnedsättning menas den som på grund av nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga möter svårigheter i sitt dagliga liv.

§ 3 Uppgifter

HSO Skånes uppgifter är:

 • att arbeta för ett samhälle där en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom inte behöver vara ett hinder för att leva ett bra liv.
 • att främja samarbete och samordning inom handikapprörelsen i första hand i Skåne och bedriva handikappolitiskt arbete.
 • att verka för att medlemsorganisationernas och dess medlemmars intressen i gemensamma och övergripande frågor tillvaratages.
 • att verka för samarbete med samhällsorgan, organisationer, folkrörelser och andra för att främja verksamheter som gagnar funktionsnedsatta personers intressen.
 • att underlätta och stödja medlemsorganisationernas och dess medlemmars arbete genom utrednings- utbildnings- informations- och kontaktverksamhet samt handikappolitiska åtgärder.
 • att främja sina mål och funktionsnedsatta personers intressen, ingå som medlem i, eller teckna samarbetsavtal med såväl lokala som nationella sammanslutningar och organisationer.

§ 4 Medlemskap

1. Villkor för medlemskap

Medlemskap beviljas medlemsorganisation vars ändamål står i överensstämmelse med dessa stadgar och uppfyller följande villkor:

Medlemsorganisation:

 • skall ha verksamhet i Skåne.
 • skall huvudsakligen bestå av personer med funktionsnedsättning och/eller nära anhöriga till personer med funktionsnedsättning.
 • skall vara representativ för den grupp personer med funktionsnedsättning den företräder.
 • skall vara demokratiskt uppbyggd.
 • skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.
 • skall bygga på enskilda personers medlemskap med tillträde för alla som uppfyller medlemsorganisationens stadgar.

1.b regional förening

Handikapporganisation kan söka medlemskap genom annan organisationsform (t ex flerlänsdistrikt, storregion el liknande) vari Skåne ingår som en del.

2. Organisationsförpliktelser

Medlemsorganisation som söker medlemskap skall redovisa stadgar, verksamhetsberättelse för närmast föregående år och verksamhetsplan för kommande år samt protokollsutdrag från årsmöte där beslut om ansökan om medlemskap i HSO Skåne fattats.

Ansökan om medlemskap skall ske senast den 30 september.

3. Beviljande av medlemskap

HSO Skånes styrelse beslutar om medlemskap.

4. Medlemsavgifter

Ansluten medlemsorganisation erlägger avgift till HSO Skåne i enlighet med årsmötets beslut. Avgiften skall vara erlagd senast den 31 mars.

§ 5 Organisation

1. Beslutande organ

HSO Skånes beslutande organ är:

årsmötet
styrelsen

§ 6 Kongress, årsmöte och ordförandemöte

1. Kongress

Kongress skall hållas det år val sker till regionen och skall ske på våren.

Kongressen fastställer mål och inriktning för kommande valperiod. (fyra (4) års verksamhet.)

Till kongressen kallas tre (3) ledamöter från varje medlemsorganisation. Kallelsen skickas för kännedom till medlemsorganisationerna.

Utlysande till kongress skall ske senast åtta (8) veckor före kongressen.

Kallelse skall ske senast två veckor före kongressen.

2. Årsmötet

Årsmötet beslutar om verksamhetsplan enligt kongressens intentioner för kommande verksamhetsår.

Årsmötet sammanträder på styrelsens kallelse under april månad. Utlysande av årsmöte skall vara organisationerna tillhanda minst åtta (8) veckor före årsmöte.

Kallelse till årsmötet skall ske senast två veckor före årsmötet.

Kongressår integreras årsmötet med kongressen.

2.1 Extra årsmöte

Styrelsen kallar till extra årsmöte om styrelsen finner att så erfordras eller om 1/3 av medlemsorganisationerna gemensamt begär detta.

Extra årsmöte handlägger endast det eller de ärende/n som föranleder mötet.

Utlysande av extra årsmöte skall ske minst åtta (8) veckor före extra årsmöte.

3. Årsmötesrepresentation

Till årsmötet har varje medlemsorganisation rätt att utse två (2) ombud samt högst två (2) ersättare. Ersättare har närvarorätt.

Ombud till årsmötet skall vara anmälda tre veckor före årsmötet.

HSO Skånes styrelseledamöter kan inte väljas som ombud.

4. Valberedning

Valberedningen består av minst tre (3) personer som väljs av årsmötet.

En (1) av dessa utses till sammankallande.

5. Dagordning årsmöte

Årsmötets dagordning skall uppta följande:

1. Frågan om kallelse skett i behörig ordning.

2. Godkännande av ombudsförteckning och röstlängd.

3. Val av årsmötesfunktionärer.

a) mötesordförande.

b) mötessekreterare.

c) två justerare.

d) två rösträknare.

4. Fastställande av dagordning.

5. Behandling av verksamhetsberättelse.

6. Behandling av ekonomisk berättelse.

7. Behandling av revisorernas berättelse.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Val av styrelseordförande för en tid av två (2) år.

10. Val av ordinarie styrelseledamöter för en tid av två (2) år.

11. Val av ersättare för ett (1) år.

12. Val av revisorer.

13. Val av revisorsersättare.

14. Val av valberedning.

15. Beslut med anledning av motioner.

16. Beslut med anledning av styrelsens förslag.

17. Beslut om medlemsavgifter.

18. Beslut om verksamhetsplan.

19. Beslut om ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.
6. Röstning och votering

Vid röstning och voteringar på årsmöte äger varje ombud en (1) röst.
7. Beslutsordning

Vid alla beslut gäller enkel majoritet. Undantag är beslut om stadgeändring då 2/3 majoritet erfordras. Vid lika röstetal avgöres beslut eller val genom lottning. Röstning och val skall ske slutet om någon så begär.
8. Motioner

Medlemsorganisationer äger rätt att inkomma med motioner till kongressen och årsmötet.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före årsmötet.

§ 7 Styrelsens arbete

Vid val till styrelsen skall i första hand de nominerades kunskap i och intresse för handikappolitiskt arbete beaktas. I andra hand organisationsmässig och geografisk spridning.

För att vara valbar skall nominerad vara bosatt i Skåne.

Ledamot i HSO Skånes styrelse representerar ej sin grundförening, utan den samlade handikapprörelsen.

Person anställd av HSO Skåne kan inte samtidigt vara styrelseledamot.

1. Styrelsens ansvar

Styrelsen är HSO Skånes verkställande organ.

Styrelsen ansvarar för:

att verksamheten bedrivs efter av kongress och årsmöte antagna planer och program.
att kansliets personal arbetar enligt styrelsens beslut.
att det utses externa/interna representanter för representation.
att det utses erforderliga arbetsgrupper.
att motioner och förslag beredes inför kongress och årsmöte.
att eventuella delegationsordningar tas fram.

1.1 Kansli

För beredning av frågor och verkställighet av beslut skall det finnas ett kansli som är verksamhetsansvarigt. Fastställda verksamhetsplaner och styrelsens beslut ligger till grund för kansliets löpande arbete.

Styrelsen utser ansvarig/a för kansliet.

Ordförande eller annan som styrelsen utser är ansvarig för att kansliet får de uppdrag styrelsen ålägger det.

1.2 Arbetsgrupper

Styrelsen kan utse arbetsgrupper för att bereda, ge råd och handlägga enskilda frågor. Styrelsen ger arbetsgrupperna direktiv och arbetsgrupperna redovisar sitt arbete för styrelsen.

2. Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall bestå av minst sju (7) ordinarie ledamöter och minst tre (3) ersättare.

Styrelsen väljs av årsmötet för en period av två (2) år med växelvisa val.

Ersättare väljs på ett (1) år.

Ersättarna har närvaro- förslags- och yttranderätt.

Ersättare inträder i den ordning de är valda.

3. Konstituering av styrelsen

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och eventuellt övriga funktionärer samt ett arbetsutskott på minst tre (3) personer.

Styrelsen utser firmatecknare, två i förening.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av dess ledamöter är närvarande.

4. Antal sammanträden

Styrelsen skall ha minst fem (5) sammanträden per år.

Styrelsens ordförande är sammankallande.

§ 8 Räkenskap och revision

1. Verksamhetsår

HSO Skånes verksamhetsår är kalenderår.

2. Revisorer

För granskning av HSO Skånes förvaltning utses en revisor från en medlemsorganisation och ersättare för denne, samt en av kommerskollegium godkänd revisor.

§ 9 Stadgar

Ändring av stadgarna sker genom beslut av årsmöte med 2/3 majoritet.

§ 10 Uteslutning och utträde

Medlemsorganisation som bryter mot stadgar, skadar HSO Skånes syfte eller mål eller ej uppfyller sina åtaganden gentemot HSO Skåne kan uteslutas.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Styrelsen skall informera om eventuell uteslutning av medlemsorganisation.

Medlemsorganisation som önskar utträde ur HSO Skåne anmäler detta skriftligen. Det skall styrkas av utdrag av beslut i årsmötetsprotokoll till HSO Skåne som beviljar utträde vid utgången av kalenderåret med 1 års uppsägning.

§ 11 Upplösning

HSO Skåne kan upplösas efter beslut på två (2) årsmöten varav det ena kan vara ett extra årsmöte. Mellan de båda årsmötena skall minst sex (6) månader förflyta.

Eventuella tillgångar skall efter årsmötesbeslut tillfalla handikappolitisk verksamhet i Skåne.